Előfizetés

Kedves Olvasónk, Megrendelőnk!

A Turul folyóirathoz, nyomtatott formában, elsősorban előfizetéssel juthat hozzá. Az alábbiakban olvashatók az előfizetés létesítésével, fenntartásával és megszüntetésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalók.

(Az előfizetés részletszabályai, melyek az alábbi leírás alapjául szolgálnak, a Turul SZMSZ D.VI.b. pontjában találhatók.)


Előfizetés létesítése

Új előfizetést előfizetési nyilatkozat kitöltésével és beküldésével lehet létesíteni.

Az előfizetési nyilatkozat KITÖLTHETŐ PDF formátumban letölthető ITT!

Az előbbi PDF fájlt letöltve, azt (megfelelő PDF olvasó program segítségével) géppel kitöltheti, vagy ha ez nem megoldható, akkor kinyomtatva, kézzel írhatja bele a szükséges adatokat. FIGYELEM! A géppel kitöltött PDF fájlt célszerű a kitöltés végén elmenteni, hogy a beírt adatok a fájl bezárásakor ne vesszenek el!

A nyilatkozaton fel kell tüntetni az előfizetés kezdő évfolyamát, valamint a megrendelő (magánszemély vagy cég/szervezet) számlázási és szállítási adatait!
A számlázási adatok alapján állítjuk ki az előfizetési díj számláját; a szállítási adatoknál pedig azt a címet kell feltüntetni, amelyre a folyóiratot postázhatjuk!

A géppel vagy kézzel kitöltött és kinyomtatott előfizetési nyilatkozatot, a megrendelő (cég esetén: annak törvényes képviselője) saját kezű aláírásával ellátva, elektronikusan (beszkennelve) vagy postai úton lehet eljuttatni, az MHGT pénztárnoka részére, a penztarnok.mhgt@gmail.com e-mail címre (illetve, postai beküldés esetén, a következő postacímre: Benke Tamás, 2621. Verőce, Dévai utca 8.).

[Mivel az előfizetések és előfizetői adatok nyilvántartása az MHGT pénztárnokának a feladata (lásd a Turul SZMSZ B.III.c.3. pontját), az előfizetési nyilatkozatokat is a pénztárnok részére kell elküldeni. A pénztárnok elérhetőségei az Elérhetőségek oldalon is megtalálhatók.]

A nyilatkozat beérkezését követően, a pénztárnok az előfizetőt nyilvántartásba veszi, és e-mailben felkéri az előfizetési díj átutalására. Ezen e-mail megérkezése után kell átutalni az előfizetési díjat! Az előfizetés csak akkor jön létre, ha az új előfizető a pénztárnok által előírt első előfizetési díjat megfizette. (Az előfizetési díjról, annak beérkezése után, a pénztárnok elektronikus számlát állít ki, az előfizető részére.)

Az előfizetési díj megfizetésének módja alább olvasható!

Az előfizetés létesítésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • Előfizetni csak teljes évfolyamra lehet!
  A régebbi, vagy csak évfolyamnál kevesebb számra vonatkozó megrendelések, utánrendelésnek számítanak, melyeket külön szolgálunk ki; ennek szabályai az Utánrendelés oldalon találhatók.
 • Az előfizetés kezdő évfolyamát, a nyilatkozat megfelelő mezőjében, fel kell tüntetni; ennek hiányában a nyilatkozat semmis!
 • A legelső előfizethető évfolyam, megegyezik a nyilatkozat leadásának évével.
 • A legkésőbbi évfolyam, melyre elő lehet fizetni, a befizetés évét követő évfolyam. Ennél későbbi évfolyamokra, az előfizetési díj esetleges megváltozása okán, előfizetést nem fogadunk el.
 • Mivel a nyomtatott példányszám tervezése a mindenkori előfizetői létszám függvényében történik, így nem garantált, hogy az adott évfolyam már megjelent füzeteiből még lesz raktárkészlet, hogyha az előfizetési nyilatkozatot az adott év későbbi szakában adják le.
  Ezért előfizetés létesítésére, illetve már fennálló előfizetés meghosszabbítására, elsősorban (preferáltan) az ún. előfizetési időszakban van lehetőség, mely minden év január 1-jétől március 31-éig terjed.
  Az ezen időszakon kívül beérkező előfizetési nyilatkozatokat, megkereséseket és befizetéseket, a pénztárnok egyedileg bírálja el, annak megfelelően, hogy az előfizetési igény, a rendelkezésre álló példányszám alapján, kiszolgálható-e.
 • Az előfizetőket a pénztárnok külön előfizetői kartonon, előfizetői sorszám szerint tartja nyilván. A sorszámot az előfizetés létesítésekor a pénztárnok közli az előfizetővel, és az később is bármikor megkérdezhető. A további ügyintézés, főként pedig a tagdíj-befizetések alkalmával, az előfizető a sorszámára hivatkozva azonosíthatja magát (a félreértések elkerülése végett).
 • A pénztárnok, az előfizetői adatok, különösen a folyóirat számlázási és szállítási címe tekintetében, jogosult az előfizetőkkel adategyeztetést folytatni, és adataikat nyilvántartani. Az előfizető, az előfizetési nyilatkozat leadásával, visszavonhatatlan hozzájárulását adja, az előfizetéssel kapcsolatban megadott (és megadandó) adatainak, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság által való kezeléséhez és megőrzéséhez. Az előfizetői adatok harmadik fél részére nem adhatók át.
 • Az előfizető köteles számlázási és szállítási adatainak megváltozását, a lehető leghamarabb, írásban bejelenteni, a pénztárnoknak (akár újabb előfizetési nyilatkozat leadásával, akár egyszerű e-mailben)!
 • Írásbeli kommunikáció: a folyóirat hivatalos (pl. előfizetéseket érintő) ügyintézése kizárólag írásos formában történik! A szóbeli kérelmek, közlések, jogilag érvénytelennek tekintendők!

Előfizetés fenntartása (díjfizetés módja)

A már fennálló előfizetés fenntartása (meghosszabbítása), külön nyilatkozattételt nem igényel; hanem a mindenkori éves előfizetési díj megfizetésével történik!

Erre elsősorban (preferáltan) az ún. előfizetési időszakban van lehetőség, mely minden év január 1-jétől március 31-éig terjed. (Az ezen időszakon kívül beérkező megkereséseket és befizetéseket, a pénztárnok egyedileg bírálja el, annak megfelelően, hogy az előfizetési igény, a rendelkezésre álló példányszám alapján, kiszolgálható-e.)

A pénztárnok minden év január közepén és március elején értesítést küld a meglévő előfizetőknek, felkérve őket előfizetésük meghosszabbítására.

Az előfizetési díj alapesetben (tehát: ha az adott évi előfizetési időszakban kerül befizetésre) a befizetés évfolyamára vonatkozik. A befizető és a jogcím azonosításához, az előfizető nevét és azonosító számát, valamint az előfizetni kívánt évfolyamot, az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni!

Az előfizetési díj átutalásához szükséges banki adatok:

 • Számlatulajdonos neve: Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság
  (Szükség esetén rövidítve is írható, pl.: Magyar Heraldikai és Gen. Társ. vagy MHGT)
 • Bankszámlaszám: 16200223-10176344
 • Számlavezető bank neve: MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.
 • Közlemény formátuma: NÉV ( ELŐFIZETŐI SORSZÁM ) ÉVSZÁM(OK). évi előfizetése”
 • Példa a közleményre: „Minta Károly (153) . évi előfizetése”

Nemzetközi átutaláshoz szükséges, kiegészítő adatok:

 • IBAN (nemzetközi bankszámlaszám): HU84 1620 0223 1017 6344 0000 0000
 • Számlavezető bank BIC (SWIFT) kódja: HBWEHUHB

Az előfizetési díj összege:

 • Belföldi előfizetőink részére: 3000 forint/évfolyam (= 4 × 750 forint/füzet).
 • Külföldi előfizetőink részére:
  • európai szállítási cím esetén: 35 EUR/évfolyam;
  • tengerentúli szállítási cím esetén: 40 USD/évfolyam.

Az előfizetési díj beérkezése után, a pénztárnok rögzíti az előfizetés (meghosszabbításának) tényét a nyilvántartásban, majd kiállítja (és az előfizetőnek elküldi) az elektronikus számlát; végül intézkedik a folyóiratszámok mielőbbi kiküldéséről. (Természetesen a folyóiratszámok kiküldésére csak azok nyomdai elkészülte után kerül sor.)

A számla elkészítéséhez, valamint a folyóirat postázásához elengedhetetlen, hogy az előfizető (nyilvántartásban szereplő) adatai frissek legyenek! Ezért kérjük szépen Előfizetőinket, hogy ha számlázási/szállítási adataik változnak, azt azonnal jelentsék be a pénztárnoknak, nehogy hibás számlázás, illetve postázás történjen! Az előfizetői nyilatkozat megtételekor az előfizetők kötelezik magukat arra, hogy számlázási/szállítási adataik megváltozását mindenkor bejelentik! Az adatközlési kötelezettség (előfizető/megrendelő általi) elmulasztása folytán esetleg fellépő kárért (ill. felmerülő többletköltségekért) az MHGT felelősséget nem vállal (hanem a felelősség és többletköltség az előfizetőt/megrendelőt terheli)!

Az előfizetési díj megfizetésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • Az előfizetési díj összegét a folyóirat honlapján (jelen oldalon) tüntetjük fel. Ha az előfizetési díj változik, az egyes évfolyamokra vonatkozó előfizetési díjakat, évfolyamonként külön-külön tüntetjük fel.
 • Az előfizetési díjat lehetőség szerint évente egy alkalommal, egy összegben kell megfizetni!
 • Az előfizetési díjat csakis banki átutalással lehet megfizetni.
  [A félreértések és jogviták elkerülése érdekében, az MHGT tisztségviselői, és a Turul munkatársai, előfizetési díjat személyesen (készpénzben) nem vesznek át! A díjat minden előfizetőnek közvetlenül a folyóirat bankszámlájára kell átutalnia, mivel a befizetések nyomon követhetőségét ez garantálja!]
 • Az előfizetési díjakat a Társaság pénztárnoka tartja nyilván, így a megfizetésére és az esetleges hátralékra vonatkozóan, ő tud felvilágosítást nyújtani.
  A pénztárnok e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com
 • A pénztárnok minden év január közepén és március elején értesítést küld a meglévő előfizetőknek, felkérve őket előfizetésük meghosszabbítására, illetve tájékoztatja őket a banki befizetés adatairól, módjáról.
  Mivel mindez csak Előfizetőink tájékoztatására szolgál, ezért kérjük szépen azon Előfizetőinket, akik előfizetési díjukat már az e-mail érkezése előtt megfizették, tekintsék az emlékeztető e-mailt tárgytalannak! Akinek kétsége van azzal kapcsolatban, hogy adott évi (vagy valamely korábbi évre szóló) díját megfizette-e, forduljon bizalommal a pénztárnokhoz!
 • A folyóiratra előfizetni, illetve a meglévő előfizetést meghosszabbítani, csakis a mindenkori (folyó évi) évfolyammal kezdődően lehet.
  Mégpedig, hogyha az előfizetési időszakban (tehát január 1-je és március 31-e között) kerül sor az új előfizetési kérelem leadására (illetve meglévő előfizetés keretében, a díjfizetésre), akkor a befizetés évszámának megfelelő évfolyam lehet a legkorábbi, amire az új előfizetés (illetve a régi előfizetés hosszabbítása) vonatkozhat.
  Hogyha pedig az előfizetési időszakon kívül történik a befizetés, akkor az már csak a befizetés évszámát követő évfolyamra (tehát a „jövő évre”) vonatkozhat (alapesetben).
  Az előfizetési időszakon kívül érkezett befizetések esetében, hogyha az előfizető mégis a befizetés évével azonos évfolyamtól kezdődően kívánna előfizetni, a pénztárnok jogosult eldönteni, hogy az előfizetési igény teljesíthető-e.
  A legkésőbbi évfolyam, melyre elő lehet fizetni, a befizetés évét követő évfolyam. Ennél későbbi évfolyamokra, az előfizetési díj esetleges megváltozása okán, előfizetést nem fogadunk el.
  Fenti okokból, szükséges, hogy az előfizető, az előfizetési díj átutalásakor, mindenkor feltüntesse, befizetését mely évfolyamra szánta!
  Aki pedig a folyóiratot megszakítás nélkül kívánja járatni, annak ügyelnie kell arra, hogy minden év elején, az előfizetési időszakban, megfizesse az előfizetési díjat, a folyóiratra!

Előfizetés megszüntetése

Az előfizetés megszűnik:

 • az előfizető erre vonatkozó, írásbeli nyilatkozatával, vagy
 • az előfizetési díj (előfizetési időszakban való) megfizetésének elmulasztásával.

Az előfizetés legegyszerűbben az előfizető írásbeli nyilatkozatával szüntethető meg. Ezt egyszerű e-mailben (vagy postai levélben) lehet, a pénztárnok címére elküldeni.

A már létrejött előfizetés automatikusan szünetel, mindazon évekre, amelyekben az előfizető nem fizeti meg az előfizetési díjat, az előfizetési időszak alatt!
Ezekben az években tehát az illető ügyfél nem kap példányt a folyóiratból, és nem is számítjuk bele a nyomtatandó mennyiségbe, az ő előfizetését. Ebből adódóan, minél tovább szünetel valakinek az előfizetése, annál valószínűbb, hogy utólag (utánrendeléssel) sem fog már hozzájutni a hiányzó folyóiratszámokhoz!

Az előfizetés ismét folytatódik, ha az előfizető újabb díjat fizet be; ez esetben azonban a pénztárnok – az adott év előfizetési időszakának figyelembe vételével – egyeztet az előfizetővel, hogy mely évfolyamra kívánja beszámítani a befizetett díjat (a jelenlegire vagy a következőre).

Azon előfizetések, amelyek után három egymást követő évben nem folyt be az előfizetési díj, megszűntnek tekintendők!

A pénztárnok, a fentiekből adódóan, minden év áprilisában előfizetői állományrevíziót tart, aminek eredményeként az előfizetők sorából hivatalból törli azokat, akik vagy sohasem, vagy pedig három egymást követő évben nem fizették be az előfizetési díjat. Az ily módon állományból törölt előfizetők részére a pénztárnok értesítést küld (a törlés tényéről).

Mivel az állományrevízió időpontja az adott tárgyévi előfizetési időszak utánra esik, ezért a hátralékos évekbe az aktuális tárgyév is beleszámíthat!

Az állományrevízió tehát a folyóirat előfizetői nyilvántartásának karbantartását szolgálja, annak érdekében, hogy a folyóirat kiadása tervezhetőbb és gazdaságosabb (költséghatékonyabb) legyen! Ennek érdekében kérjük szépen Kedves Előfizetőink szíves megértését és együttműködését!


További terjesztési szabályok

A Turul folyóirat a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaságnak nem térítésmentes kiadványa – hanem az előfizetők, előfizetési díj ellenében kapják a folyóiratot. Ezért az MHGT tagjai a folyóiratra nem jogosultak automatikusan (tehát a folyóirat nem tagilletmény); ahhoz előfizetéssel juthatnak hozzá! (Lásd a Turul SZMSZ D.VI.b.16. pontját!)

A folyóiratot egyes, arra érdemes személyek részére, tiszteletpéldányként, illetve ajándékként adományozhatja az MHGT. Lehetőség van más tudományos szervezetekkel cserekapcsolatok kialakítására is. Az ezekre vonatkozó szabályokat a Turul SZMSZ D.VI.ce. pontjai tartalmazzák.