Köszöntő

Köszöntjük Kedves Olvasóinkat a Turul folyóirat honlapján!

A Turul folyóiratot 1883-ban alapították, mint az ekkor megalakult Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MHGT) közlönyét. A folyóirat elsősorban a történeti segédtudományok (genealógia, heraldika, szfragisztika, diplomatika) művelésére alakult, nevét a szintén 1883-tól működő osztrák „Adler” (= sas) című lap mintájára választotta.

A folyóirat 1951-ben beszüntette működését, újjászervezése 1992-ben történt meg, az 1951–1992-es összevont füzet kiadásával. Azóta évi négy füzetben (2010-ig összevont formában is, ezóta önálló füzetekben) jelenik meg, a korábbi célkitűzéseket követve, formájában és kivitelében a hagyományt tisztelve, tartalmában a 21. századi tudományos igényekhez alkalmazkodva.

Honlapunk célja, hogy a folyóiratszámokhoz minden Kedves Érdeklődő részére ingyenes hozzáférést biztosítsunk; valamint T. Szerzőink és Előfizetőink részére, tájékoztatást nyújtsunk, a kéziratokra vonatkozó formai követelményekről, továbbá az előfizetési és utánrendelési lehetőségekről.

Az oldalt folyamatosan karbantartjuk, bővítjük, hogy a folyóiratról minden lényeges adat megtalálható és naprakész legyen rajta így például a szerkesztőségi névsor, a folyóirat hivatalos adatai és működési szabályzata, valamint a kiadással és terjesztéssel foglalkozók elérhetőségei is!

Reméljük, hogy mindez Kedves Olvasóink hasznára és megelégedésére szolgál majd – ötleteiket, javító szándékú megjegyzéseiket köszönettel fogadjuk!


A 2023-as év, a Turul folyóirat tekintetében, igen fontos, adminisztratív jellegű változásokat hozott.

A folyóirat alapítója, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, 2023. év elején változásbejegyzési kérelmet nyújtott be, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósághoz, annak érdekében, hogy a továbbiakban a Turul kizárólagos kiadója az MHGT legyen. A kérelemnek a Hatóság, 2023. február 7-én kelt, CE/2291-2/2023. számú határozatával, helyt adott.

Ily módon, a 2023. évben megalapításának (egyúttal a Turul megindulásának!) 140. jubileumát ünneplő Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság, újra saját, kizárólagos hatáskörében gyakorolja, a folyóirathoz fűződő jogok teljességét.

Ezzel egy korszak zárult le, a Társaság és a folyóirat történetében amely korszak az MHGT 1951. február 27-i kényszerű feloszlásakor vette kezdetét. E kényszerhelyzetből, a reánk oktrojált megsemmisülés állapotából, a nemzedékről-nemzedékre áthagyományozódott ügyszeretet, áldozatkészség és tántoríthatatlan akarat, rögös utakon bár, de kiemelte és helyreállította Társaságunkat és annak folyóiratát. Hogy pedig azt a teljes és csorbítatlan jogot, melynek Társaságunkat, a Turul folyóirathoz kapcsolódóan, mindenkor meg kellett volna illetnie, immár visszaszereztük azzal voltaképpen lelkét, fő létcélját adtuk vissza, egy, a XX. század viharaiban, létével együtt csaknem lelkét és célját vesztett, ámde eszmei mélységük folytán megingathatatlan alapjait híven megőrzött tudományos társaságnak.

Kellően megfontolva azon immár történelminek nevezhető feladatot és felelősséget, melyet az MHGT, a Turul teljes körű átvételével, újfent magára vállalt, a Társaság 2023. november 3-i Közgyűlése intézkedett egy új, teljes körű szervezeti és működési szabályzat megalkotásáról, a folyóirat számára.

A 2023. év folyamán az MHGT a folyóirat pénzügyeinek vitelére új, külön bankszámlát nyitott a MagNet Banknál; a korábbi kiadótól (Magyar Történelmi Társulat) az előfizetői adatokat átvettük, és velük az átadás-átvétel egyéb kérdéseiben is megállapodásra jutottunk. A fent mondott Közgyűlés, a folyóirat főszerkesztőjét, dr. Rácz György urat, valamint a Szerkesztőség további T. Tagjait, ebbéli minőségükben megerősítette és nagy tisztelettel felkérte munkájuk folytatására. A folyóirat forgalmazásában és kiadásában érdekelt vállalatokkal is egyeztetéseket kezdtünk; valamint a kiadás költségeinek fedezésére, pályázati források bevonására, felkészültünk.

A folyóirat előfizetéseit, terjesztését és raktározását illető adatbázis felállítása folyamatban van.

  • előfizetési díjaikat a továbbiakban kizárólag a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság (MagNet Bank Zrt.-nél vezetett)
    16200223-10176344
    pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára fizessék be;
  • előfizetéseiket illető kérdésekben, az MHGT pénztárnokához, Benke Tamáshoz forduljanak (e-mail címe: penztarnok.mhgt@gmail.com);
  • lehetőség szerint olvassák el az Előfizetés oldalon lévő tájékoztatót, az előfizetés további módjáról,
  • számítsanak postai levelünk érkezésére, melyben minden Kedves Előfizetőnket személyre szólóan értesíteni fogjuk előfizetési státuszukról, és felkérjük új előfizetési nyilatkozat benyújtására! (Postakész válaszborítékot is mellékelünk, a nyilatkozat eredeti példányának visszaküldéséhez!)

Az új előfizetői adatbázis véglegesítése a következő hetekben megtörténik.

Minden Kedves Előfizetőnk postai levelet fog kapni, melyben megírjuk, hogy a nyilvántartás szerint melyik volt az utolsó évfolyam, melyre előfizettek. Ez alapján tudnak előfizetőink új előfizetési nyilatkozatot leadni, a lap további megrendeléséhez. A nyilatkozat formanyomtatványa, valamint a visszaküldéséhez használható postakész boríték, levelünkhöz mellékelve lesz.

Kérjük szépen Kedves Előfizetőinket, hogy a kitöltött és aláírt előfizetési nyilatkozat eredeti példányát, legyenek kedvesek postán visszaküldeni részünkre! Ugyancsak legyenek kedvesek jelezni, hogyha a levelünkben közölt, utolsó előfizetési év hibás. [Ha hiba merül fel, az előfizetőnek szükséges igazolnia, valamilyen írásos bizonyítékkal (pl. bankkivonattal, átutalási bizonylattal) hogy a vitatott befizetés megtörtént – mivel a Magyar Történelmi Társulat korábbi számlakivonatokat nem adott át részünkre, így a korábbi évek befizetéseit mi nem tudjuk tételesen ellenőrizni.]

Az előfizetési nyilatkozaton, az előfizetés kezdő évéül 2023. vagy 2024. tüntetendő fel (annak megfelelően, hogy mi volt az utoljára előfizetett évfolyam)!

A fent mondott postai levelekkel, valamint (a bekért e-mail címekre) későbbiekben küldendő e-mail értesítések segítségével, igyekezni fogunk minden Kedves Előfizetőnkkel kapcsolatba lépni, és státuszukat megnyugtatóan rendezni!

Kedves Előfizetőink és Olvasóink szíves megértését előre is megköszönve,
az MHGT elnöksége nevében, nagy tisztelettel:

Benke Tamás (MHGT, pénztárnok).

(Kelt: Verőce, 2024. január 6.; kiegészítve: 2024. január 30.)


Legfrissebb folyóiratszámok

Régebbi számaink szintén letölthetők, a Lapszámok menüpontban!